lektori
Проф. д-р Ангел Ангелов

Ангел Ангелов е професор в катедра "Биотехнология" и Център за обучение по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии в Пловдив, председател на Българската асоциация по биотехнологии, както и член на Работната група по нанотехнологии към EFSA.

Професионалната му копметентност е в областта на микробиология на храните и биотехнологиите, ферментационни процеси и микробното производство на биопродукти, функционални храни, нанотехнологиите, качеството и безопасността на храните. Специализирал в Европа и САЩ, проф. Ангелов е участник и в повече от 20 международни и национални изследователски проекти. Най-новите изследвания му изследвания са фокусирани върху изпълнението на бързи аналитични методи в цялата хранителна верига и в биотехнологичните процеси.

lektori
Акад. Атанас Атанасов, дбн

Научната дейност на акад. Атанас Атанасов е тясно свързана с развитието на генетичните биотехнологии и на геномиката на растенията в България. Хоноруван преподавател по клетъчно и генно инженерство при растенията в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Аграрен университет в Пловдив и Химико-технологическия и металургичен университет в София, както и гост лектор в европейски и международни институти.

Акад. Атанасов е заемал е редица ръководни длъжности - ръководител на „Лаборатория по Тъканни и клетъчни култури” в Институт по Захарно цвекло; ръководител на група по „Клетъчна генетика” в Института по генетика БАН; създател и директор на Институт по генетично инженерство. Координатор е на програмата по растителни биотехнологии за България и Балканския регион. Той е един от основателите и съуправител на АгроБиотех Парк и Съвместен Геномен Център към СУ „Св. Климент Охридски”.

lektori
Д-р Илиян Костов

Д-р Илиян Костов се дипломира във Висшето ветеринарно училище в гр. Бърно, Чехословакия през 1990 г. През 1996 г. започва работа в системата на ДВСК в Столична инспекция, а по-късно и в отдел ДВСК в ГУ на НВМС като Главен експерт, отговарящ за транспониране и прилагане на ветеринарното законодателство на ЕС. От 2001 г. е назначен за директор на дирекция „Държавен ветеринарно-санитарен и граничен контрол“ и участва в преговорите за присъединяване между България и ЕС, както и между България и трети страни в областта на ветеринарните въпроси. След присъединяването на България към ЕС започва работа като ветеринарен експерт в Генерална дирекция САНКО, където координира въпроси свързани с преговорите с трети страни по ветеринарни и фотосанитарни мерки, както и по внос на храни и контрол на здравето на животните. След завръщането си в България работи в Интертек ВА като директор по въпросите на безопасност на храните за Югоизточна Европа, сертификацията по НАССР и ISO 22000, анализи на законодателството по безопасност на храните. От  2015 г. е зам.  директор в ЦОРХВ към МЗГ.

Д-р Костов има следдипломна специализация по ветеринарно- санитарна експертиза в НДВМИ, индивидуална специализация по управление на контрола на сурово мляко в Научно изследователския институт на Мейджи, Япония, специализации по инспекция на прясно месо и птици за чужди държавни служители в САЩ и  ветеринарно- санитарен контрол на храни от животински произход в много европейски страни. Водещ одитор е по ISO стандарти свързани с  управление на качеството и безопасността на храните..

lektori
Доц. д-р Величка Гочева

Доц. д-р Величка Гочева е преподавател в катедра "Биотехнология" на Университета по хранителни технологии в Пловдив и е с дългогодишен опит в сферата на хранителната микробиология, ферментационни технологии, безопасност на храните, автентичност и етикетиране на храните. Провежда изследвания в областта на микробиология на традиционни ферментационни продукти и натурални суровини, идентификация и характеризиране на микроорганизми чрез стандартни микробиологични и биохимични методи и с молекулярни методи, селекция на щамове с пробиотични свойства и приложение на про- и пребиотици за разработване на нови функционални продукти.

Специализирала е в университети във Великобритания, САЩ, Белгия, Китай и Индия. Участва в национални и международни научни проекти и експертни мрежи. Работи също като консултант и одитор на системи за управление на качеството и безопасността на храните, а в последните години и като експерт по етикетиране на храните.

lektori
Доц. д-р Христо Спасов

Доц. д-р Христо Спасов е преподавател в Университета по хранителни технологии в катедра „Технология на виното и пивото”. Води лекционни курсове по дисциплините „Микробиология на виното и пивото”, „Хигиена и безопасност на напитките” и „Органолептичен анализ”.

Научните му интереси и разработки са в областта на селекцията на дрожди за производство на регионални вина, инфектираща микрофлора при производството на напитки, дестабилизация на напитки, органолептичен анализ и презентация на различни напитки. Участвал като ръководител или член на научно-изследователски колективи, разработвали 6 конкурсни проекти и спечелили финансиране от МОН или УХТ, както и изследователски задачи, финансирани от фирми от винарския бранш и спиртопроизводството.

lektori
Доц. д-р Веселин Кметов

Доц. Веселин Кметов е декан на Химическия факутет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ от 2015 г. след успешна научна кариера в Център по аналитична химия и приложна спектроскопия и като ръководител на катедрата по Аналитична химия и компютърна химия. Специализирал в Италия, Испания, Австрия и лектор в Университета в Аликанте, Испания.

Води лекционни курсове по Аналитична химия, Инструментален анализ, Статистика и метрология в химията, Компютърна квалиметрия и Метрология и управление на качеството в бакалавърски и магистърски програми. Ръководител на Изследователската група по атомна спектрохимия и консултант по изграждането на лабораторни комплекси.

lektori
Доц. д-р Тодор Стоянчев

Доц. Тодор Стоянчев е преподавател в Тракийски университет в гр. Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет, катедра „Хигиена, технологии и контрол на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт.“

Научните му интереси са свързани с микробиологичната безопасност на суровини и храни и в частност процеси свързани с микроорганизми от видовете Campylobacter, Listeria monocytogenes, E. coli, S. Aureus, а също така молекулярно-биологични методи и приложение в храните и микробиологичната диагностика, недеструктивни методи за бързо установяване на микробна и химична замърсеност в месо и месни продукти и мляко и млечни продукти.

lektori
Доц. д-р Тери Врабчева

Д-р Тери Врабчева е специалист по микробиология с богат опит в европейски научно-изследователски проекти. През 2006 г. оглавява лаборатория „Химически замърсители и добавки в храните”. Експерт в 4 работни групи към ЕК в Брюксел и в 4 работни групи към Европейския орган по безопасност на храните в Парма, Италия.

Д-р Тери Врабчева е един от създателите и координатор на Обучаващ център за координация и подкрепа на специалисти в областта на безопасността на храните, създаването на който се спонсорира от правителството на Холандия. Тя основава и Българския фокален център към Европейския орган по безопасност на храните и успешно го ръководи до 2011 г.

lektori
Доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова

Доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм е заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните с ресори: Контрол на храните, Контрол на ветеринарномедицински продукти по отношение на Националната програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход и специализираните структури към БАБХ - Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт по отношение на храни и акредитация; Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол; Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи.

Доц. Янковска има 24 годишен професионален опит и научни интереси в областта на ветеринарно-санитарната експертиза, контрола на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в храни, лабораторен контрол на храни, системи за управление на качеството и безопасността на храните, обучение на специалисти в областта на безопасността на храните.

lektori
Гл. ас. д-р Мариана Петкова

Гл. ас. д-р Мариана Петкова е преподавател в катедра „Микробиология и екологични биотехнологии“ към Аграрен университет - Пловдив. Защитава докторантура по молекулярна биология в университета в Кобе, Япония, където продобива опит в клонирането на гени, кодиращи цитохроми Р450 и анализ на тяхната експресията в прокариотни и еукариотни организми. Научните ѝ интереси са свързани с използването на съвременни молекулярни методи за идентификация микроорганизми; биодеградация на ксенобиотици; изолиране и характеризиране на млечнокисели бактерии; анализ на микробни метаболити. Участва в национални и международни научно-изследователски проекти.

lektori
Д-р Кремена Стоева

Завършва Тракийския университет в Стара Загора с магистратура „Ветеринарна медицина“. Работила е като участъков ветеринарен лекар, след което преминава към държавния ветеринарно санитарен контрол в системата на Националната ветеринарно медицинска служба, където работи до създаването на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Като Началник отдел „Контрол на храните“ в Областна дирекция по безопасност на храните участва в преструктуриране на системата. Преминала е редица международни и национални обучения. От 5 години работи в Дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ, където е участвала в изготвянето на процедури и инструкции за унифициране на официалния контрол в областта на храните, както и в разработване на проектите на Закон за храните и Закон за хранителната верига, проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове. Съавтор е на книгата „Пътят на храната – производство и търговия“ – справочник за бизнес оператора в областта на храните.

lektori
Инж. Кристина Петева

Инж. Кристина Петева е експерт по сензорен анализ, ръководител на Euro Sensolab България, лаборатория за сензорен анализ на храни и напитки. Повече от 10 години професионален опит в областта на управление на качество и безопасност на хранителни продукти, разработване, внедряване и одитиране на системи за управление на качеството. Провеждане на сензорни анализи при разработване на нови продукти, иновации, конкурентно позициониране и поддържане на постоянство в качеството при производството на храни и напитки.

Интересите ѝ са в областта на сензорния анализ. Разработване и реализиране на проучвания за изучаване на потребителските навици и предпочитания, които влияят върху възприятието на сензорните характеристики на храните и напитките.

lektori
Инж. Гергана Кабаиванова

Инж. Гергана Кабаиванова е основател на първите фермерски пазари в страната и експерт по бизнес развитие на микропредприятията в областта на земеделието и храните. Тя е управител на Фондация LocalFood.bg - инкубатор за малки стартиращи бизнес инициативи в областта на храните. Фондацията развива национална мрежа от микропредприятия и предоставя експертна помощ за ефективното им достигане до пазара, както и за успешното им развитие в дългосрочен план, спазвайки всички нормативни изисквания.

Понастоящем инж. Кабаиванова е и маркетинг мениджър на Мол Марково Тепе в Пловдив

UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT