lektori
Проф. д-р Ангел Ангелов

Ангел Ангелов е професор в катедра "Биотехнология" и Центърa за обучение по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии. Член на Съвета за интелигентен растеж към Министерски съвет, член на Постоянната научно-експертна комисия по Селскостопански науки към фонд „Научни изследвания“. Проф. Ангелов е представител за България в Програмен комитет “Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания” на програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020”, член на Работната група по нанотехнологии към EFSA и посланик за България в Global Harmonization Initiative. Професионалната му компетентност е в областта на микробиология на храните и биотехнологиите, ферментационни процеси и микробното производство на биопродукти, функционални храни, нанотехнологиите, качеството и безопасността на храните. Специализира в редица университети и институти в Европа, САЩ и Индия. Той е е участник в повече от 20 международни и национални изследователски проекти. Най-новите изследвания му изследвания са фокусирани върху приложението на бързи аналитични методи в цялата хранителна верига и в биотехнологичните процеси.

lektori
Акад. Атанас Атанасов, дбн

Научната дейност на акад. Атанас Атанасов е тясно свързана с развитието на генетичните биотехнологии и на геномиката на растенията в България. Хоноруван преподавател по клетъчно и генно инженерство при растенията в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Аграрен университет в Пловдив и Химико-технологическия и металургичен университет в София, както и гост лектор в европейски и международни институти.

Акад. Атанасов е заемал е редица ръководни длъжности - ръководител на „Лаборатория по Тъканни и клетъчни култури” в Институт по Захарно цвекло; ръководител на група по „Клетъчна генетика” в Института по генетика БАН; създател и директор на Институт по генетично инженерство. Координатор е на програмата по растителни биотехнологии за България и Балканския регион. Той е един от основателите и съуправител на АгроБиотех Парк и Съвместен Геномен Център към СУ „Св. Климент Охридски”.

lektori
Проф. д-р Пламен Моллов

Проф. Пламен Mоллов e ръководител на Центъра по интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните и председател на Общото събрание на УХТ. Народен представител 39-то и 40-то Народно събрание и председател на Комисията по земеделие и горите. Изнася лекции по учебните дисциплини: „Управление на качеството на храните“, „Контрол и регулация на хранителната верига“, „Суровинознание“, „Технология на соковете“ и др. Бил е изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и председател на управителния съвет на Национална лозаро-винарска камара. Научно-изследователските му интереси са в областта на: седиментационна стабилност на растително-тъканни суспензии; реологични и цветови характеристики на хранителни продукти, разработване на функционални храни и напитки и системи за осигуряване безопасността и качеството на хранителни продукти. Специализира в университети в Германия, Белгия, Холандия, Великобритания и др. Автор на многобройни учебни материали и научни публикации в областта на храните.

lektori
Д-р Илиян Костов

Д-р Илиян Костов се дипломира във Висшето ветеринарно училище в гр. Бърно, Чехословакия през 1990 г. През 1996 г. започва работа в системата на ДВСК в Столична инспекция, а по-късно и в отдел ДВСК в ГУ на НВМС като Главен експерт, отговарящ за транспониране и прилагане на ветеринарното законодателство на ЕС. От 2001 г. е назначен за директор на дирекция „Държавен ветеринарно-санитарен и граничен контрол“ и участва в преговорите за присъединяване между България и ЕС, както и между България и трети страни в областта на ветеринарните въпроси. След присъединяването на България към ЕС започва работа като ветеринарен експерт в Генерална дирекция САНКО, където координира въпроси свързани с преговорите с трети страни по ветеринарни и фотосанитарни мерки, както и по внос на храни и контрол на здравето на животните. След завръщането си в България работи в Интертек ВА като директор по въпросите на безопасност на храните за Югоизточна Европа, сертификацията по НАССР и ISO 22000, анализи на законодателството по безопасност на храните. От  2015 г. е зам.  директор в ЦОРХВ към МЗГ.

Д-р Костов има следдипломна специализация по ветеринарно- санитарна експертиза в НДВМИ, индивидуална специализация по управление на контрола на сурово мляко в Научно изследователския институт на Мейджи, Япония, специализации по инспекция на прясно месо и птици за чужди държавни служители в САЩ и  ветеринарно- санитарен контрол на храни от животински произход в много европейски страни. Водещ одитор е по ISO стандарти свързани с  управление на качеството и безопасността на храните.

lektori
Светлана Боянова

Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен университет. Започва кариерата си като главен експерт в дирекция "Интеграционна политика" в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика, биологично земеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС в редица европейски страни. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация, понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България. В първото правителството на ГЕРБ е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, и двата европейски фонда за финансиране на земеделието - „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. От ноември 2013 г. до момента ръководи Института за агростратегии и иновации.

lektori
Доц. д-р Величка Гочева

Доц. д-р Величка Гочева е преподавател в катедра "Биотехнология" на Университета по хранителни технологии в Пловдив и е с дългогодишен опит в сферата на хранителната микробиология, ферментационни технологии, безопасност на храните, автентичност и етикетиране на храните. Провежда изследвания в областта на микробиология на традиционни ферментационни продукти и натурални суровини, идентификация и характеризиране на микроорганизми чрез стандартни микробиологични и биохимични методи и с молекулярни методи, селекция на щамове с пробиотични свойства и приложение на про- и пребиотици за разработване на нови функционални продукти.

Специализирала е в университети във Великобритания, САЩ, Белгия, Китай и Индия. Участва в национални и международни научни проекти и експертни мрежи. Работи също като консултант и одитор на системи за управление на качеството и безопасността на храните, а в последните години и като експерт по етикетиране на храните.

lektori
Доц. д-р Христо Спасов

Доц. д-р Христо Спасов е преподавател в Университета по хранителни технологии в катедра „Технология на виното и пивото”. Води лекционни курсове по дисциплините „Микробиология на виното и пивото”, „Хигиена и безопасност на напитките” и „Органолептичен анализ”.

Научните му интереси и разработки са в областта на селекцията на дрожди за производство на регионални вина, инфектираща микрофлора при производството на напитки, дестабилизация на напитки, органолептичен анализ и презентация на различни напитки. Участвал като ръководител или член на научно-изследователски колективи, разработвали 6 конкурсни проекти и спечелили финансиране от МОН или УХТ, както и изследователски задачи, финансирани от фирми от винарския бранш и спиртопроизводството.

lektori
Д-р Александрина Борисова

Д-р Борисова е завършила Тракийския университет в Стара Загора с магистратура „Ветеринарна медицина“ през 2001 година. От тогава работи в сферата на официалния контрол на храните, като инспектор ДВСК в кланици за добив на месо от домашни копитни животни, официален контрол в месопреработвателни и млекопреработвателни предприятия и обекти за търговия на едро и дребно. От 2010 г. е началник на отдел „Контрол на производствени предприятия и обекти за търговия на едро” в Дирекция „Контрол на храните” при ЦУ на БАБХ. Участвала е в редица международни и национални обучения свързани с официалния контрол върху безопасността на храните. Професионалната дейност на д-р Борисова е много разнообразна и е свързана както с изготвяне на указания, инструкции и методическото ръководство на колегите от ОДБХ с цел унифициране на подхода при извършване на официалния контрол, така и с разработване на различни нормативни актове в т.ч. на проектите на Закон за храните и Закон за хранителната верига, проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове.

lektori
Доц. д-р Веселин Кметов

Доц. Веселин Кметов е декан на Химическия факутет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ от 2015 г. след успешна научна кариера в Център по аналитична химия и приложна спектроскопия и като ръководител на катедрата по Аналитична химия и компютърна химия. Специализирал в Италия, Испания, Австрия и лектор в Университета в Аликанте, Испания.

Води лекционни курсове по Аналитична химия, Инструментален анализ, Статистика и метрология в химията, Компютърна квалиметрия и Метрология и управление на качеството в бакалавърски и магистърски програми. Ръководител на Изследователската група по атомна спектрохимия и консултант по изграждането на лабораторни комплекси.

lektori
Доц. д-р Тодор Стоянчев

Доц. Тодор Стоянчев е преподавател в Тракийски университет в гр. Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет, катедра „Хигиена, технологии и контрол на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт.“

Научните му интереси са свързани с микробиологичната безопасност на суровини и храни и в частност процеси свързани с микроорганизми от видовете Campylobacter, Listeria monocytogenes, E. coli, S. Aureus, а също така молекулярно-биологични методи и приложение в храните и микробиологичната диагностика, недеструктивни методи за бързо установяване на микробна и химична замърсеност в месо и месни продукти и мляко и млечни продукти.

lektori
Доц. д-р Тери Врабчева

Д-р Тери Врабчева е специалист по микробиология с богат опит в европейски научно-изследователски проекти. През 2006 г. оглавява лаборатория „Химически замърсители и добавки в храните”. Експерт в 4 работни групи към ЕК в Брюксел и в 4 работни групи към Европейския орган по безопасност на храните в Парма, Италия.

Д-р Тери Врабчева е един от създателите и координатор на Обучаващ център за координация и подкрепа на специалисти в областта на безопасността на храните, създаването на който се спонсорира от правителството на Холандия. Тя основава и Българския фокален център към Европейския орган по безопасност на храните и успешно го ръководи до 2011 г.

lektori
Д-р Дора Петлова

Д-р Дора Петлова завършва образованието си в Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора. В същия университет придобива специалност “Ветеринарно-санитарен контрол и експертиза на хранителните продукти от животински произход“. Има дългогодишен професионален опит, свързан с контрола върху безопасността на храните. От 2007 г. до 2010 г. работи в системата на ДВСК в НВМС, а от 2011 г. до 2016 г. - в дирекция „Контрол на храните“ при Българска агенция по безопасност на храните.

През последните две години д-р Петлова е част от екипа на Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ, където допринася със своята експертиза в направление - биологични опасности в храните. Член е на Научната мрежа за обмен на информация за нововъзникващи рискове по хранителната верига, към Европейския орган по безопасност на храните.

lektori
Д-р Кремена Стоева

Завършва Тракийския университет в Стара Загора с магистратура „Ветеринарна медицина“. Работила е като участъков ветеринарен лекар, след което преминава към държавния ветеринарно санитарен контрол в системата на Националната ветеринарно медицинска служба, където работи до създаването на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Като Началник отдел „Контрол на храните“ в Областна дирекция по безопасност на храните участва в преструктуриране на системата. Преминала е редица международни и национални обучения. От 5 години работи в Дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ, където е участвала в изготвянето на процедури и инструкции за унифициране на официалния контрол в областта на храните, както и в разработване на проектите на Закон за храните и Закон за хранителната верига, проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове. Съавтор е на книгата „Пътят на храната – производство и търговия“ – справочник за бизнес оператора в областта на храните.

lektori
Инж. Кристина Петева

Инж. Кристина Петева е експерт по сензорен анализ, ръководител на Euro Sensolab България, лаборатория за сензорен анализ на храни и напитки. Повече от 10 години професионален опит в областта на управление на качество и безопасност на хранителни продукти, разработване, внедряване и одитиране на системи за управление на качеството. Провеждане на сензорни анализи при разработване на нови продукти, иновации, конкурентно позициониране и поддържане на постоянство в качеството при производството на храни и напитки.

Интересите ѝ са в областта на сензорния анализ. Разработване и реализиране на проучвания за изучаване на потребителските навици и предпочитания, които влияят върху възприятието на сензорните характеристики на храните и напитките.

lektori
Инж. Гергана Кабаиванова

Инж. Гергана Кабаиванова е основател на първите фермерски пазари в страната и експерт по бизнес развитие на микропредприятията в областта на земеделието и храните. Тя е управител на Фондация LocalFood.bg - инкубатор за малки стартиращи бизнес инициативи в областта на храните. Фондацията развива национална мрежа от микропредприятия и предоставя експертна помощ за ефективното им достигане до пазара, както и за успешното им развитие в дългосрочен план, спазвайки всички нормативни изисквания.

UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT