lektori
Проф. д-р Ангел Ангелов

Ангел Ангелов е професор в катедра "Биотехнология" и Ръководител на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии. Член на Съвета за интелигентен растеж към Министерски съвет, член на Постоянната научно-експертна комисия по Селскостопански науки към фонд „Научни изследвания“. Проф. Ангелов е представител за България в Програмен комитет “Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания” на програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020”, член на Работната група по нанотехнологии към EFSA и посланик за България в Global Harmonization Initiative. Професионалната му компетентност е в областта на микробиология на храните и биотехнологиите, ферментационни процеси и микробното производство на биопродукти, функционални храни, нанотехнологиите, качеството и безопасността на храните. Специализира в редица университети и институти в Европа, САЩ и Индия. Той е е участник в повече от 20 международни и национални изследователски проекти. Най-новите изследвания му изследвания са фокусирани върху приложението на бързи аналитични методи в цялата хранителна верига и в биотехнологичните процеси.


lektori
Акад. Атанас Атанасов, дбн

Научната дейност на акад. Атанас Атанасов е тясно свързана с развитието на генетичните биотехнологии и впоследствие на геномиката на растенията в България. Tой е един от нейните пионери от 1967 г насам. Хоноруван преподавател по клетъчно и генно инженерство при растенията в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Аграрен университет в Пловдив и Химико-технологическия и металургичен университет в София, както и гост лектор в европейски и международни институти.

Акад. Атанасов е заемал е редица ръководни длъжности - ръководител на „Лаборатория по Тъканни и клетъчни култури” в Институт по Захарно цвекло; ръководител на група по „Клетъчна генетика” в Института по генетика БАН; създател и директор на Институт по генетично инженерство. Координатор е на програмата по растителни биотехнологии за България и Балканския регион. Той е един от основателите и съуправител на АгроБиотех Парк и Съвместен Геномен Център към СУ „Св. Климент Охридски”.


lektori
Д-р Светлана Черкезова

Д-р Светлана Черкезова завършва хуманна медицина в Медицинска академия, София. Придобива специалност “Хигиена на храненето“ в Медицинска академия, София. Притежава дългогодишен опит в областта на безопасността на храните на национално и международно ниво. Работи като: научен сътрудник в Научен институт по гастроентерология и хранене, Медицинска академия, София (1987 – 1991), държавен експерт по безопасност на храните в Министерство на здравеопазването (1994 – 2008), инспектор/одитор в Служба по храните и ветеринарните въпроси (FVO) на Европейската комисия (2008 – 2014). От 2016 г. до момента, д-р Черкезова работи в екипа на Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ, първо като главен експерт, а понастоящем като директор на дирекция “Оценка на риска по хранителната верига“. Член е на Научните мрежи от експерти на държавите членки по “Нови храни“ и “Материали и предмети, предназначени за контакт с храни“ към Европейския орган по безопасност на храните.


lektori
Светлана Боянова

Светлана Боянова e Председател на УС на Институт за агростратегии и иновации и основател на AgroHub.BG – Цифров иновационен хъб за земеделие. Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен Университет и започва кариерата си като главен експерт в дирекция “Интеграционна политика” в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика, биологично земеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС в редица европейски страни. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). В периода от 2010 до 2013 г. е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, и двата европейски фонда за финансиране на земеделието – „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. През 2019 година е избрана за Председател на Управителния съвет на AgroHub.BG - неправителствена организация с нестопанска цел и Цифров иновационен хъб съгласно Стратегията на ЕС за цифровизиране на европейската промишленост. AgroHub.BG е инициатива, стартирана през април 2018 г. по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и има за цел да обедини знанията и ресурсите за агро-хранителната верига в България, за да генерира решения на проблемите и да отговори на нуждите. AgroHub.BG представлява едно гише, което ще помага на предприятията да станат по-конкурентоспособни по отношение на техния бизнес/производствен процес, продукти или услуги чрез използването на цифровите технологии.


lektori
Доц. д-р Величка Гочева

Доц. д-р Величка Гочева е преподавател в катедра "Биотехнология" и в Центъра по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии в Пловдив. Тя е с дългогодишен опит в сферата на хранителната микробиология, ферментационни технологии, безопасност на храните, автентичност и етикетиране на храните. Провежда изследвания в областта на получаване на ферментационни продукти, идентификация и характеризиране на микроорганизми чрез стандартни микробиологични и биохимични методи и с молекулярни методи, селекция на щамове с пробиотични свойства и приложение на про- и пребиотици за разработване на нови функционални продукти.

Специализирала е в университети в Холандия, Великобритания, САЩ, Белгия, Китай и Индия. Участва в национални и международни научни проекти и експертни мрежи. Работи също като консултант и одитор на системи за управление на качеството и безопасността на храните, а в последните години и като експерт по етикетиране на храните.


lektori
Доц. д-р Христо Спасов

Доц. д-р Христо Спасов е преподавател в Университета по хранителни технологии в катедра „Технология на виното и пивото”. Води лекционни курсове по дисциплините „Микробиология на виното и пивото”, „Хигиена и безопасност на напитките” и „Органолептичен анализ”.

Научните му интереси и разработки са в областта на селекцията на дрожди за производство на регионални вина, инфектираща микрофлора при производството на напитки, дестабилизация на напитки, органолептичен анализ и презентация на различни напитки. Участвал като ръководител или член на научно-изследователски колективи, разработвали 6 конкурсни проекти и спечелили финансиране от МОН или УХТ, както и изследователски задачи, финансирани от фирми от винарския бранш и спиртопроизводството.


lektori
Д-р Александрина Борисова

Д-р Борисова е завършила Тракийския университет в Стара Загора с магистратура „Ветеринарна медицина“ през 2001 година. От тогава работи в сферата на официалния контрол на храните, като инспектор ДВСК в кланици за добив на месо от домашни копитни животни, официален контрол в месопреработвателни и млекопреработвателни предприятия и обекти за търговия на едро и дребно. От 2010 г. е началник на отдел „Контрол на производствени предприятия и обекти за търговия на едро” в Дирекция „Контрол на храните” при ЦУ на БАБХ. Участвала е в редица международни и национални обучения свързани с официалния контрол върху безопасността на храните. Професионалната дейност на д-р Борисова е много разнообразна и е свързана както с изготвяне на указания, инструкции и методическото ръководство на колегите от ОДБХ с цел унифициране на подхода при извършване на официалния контрол, така и с разработване на различни нормативни актове в т.ч. на проектите на Закон за храните и Закон за хранителната верига, проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове.


lektori
Доц. д-р Веселин Кметов

Доц. Веселин Кметов е декан на Химическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ от 2015 г. след успешна научна кариера в Център по аналитична химия и приложна спектроскопия и като ръководител на катедрата по Аналитична химия и компютърна химия. Специализирал в Италия, Испания, Австрия.

Поканен лектор е в Университета в Аликанте, Испания и Техническия университет във Виена, Австрия. Води лекционни курсове по Аналитична химия, Инструментален анализ, Статистика и метрология в химията, Компютърна квалиметрия и Метрология и управление на качеството в бакалавърски и магистърски програми. Ръководител на Изследователската група по атомна спектрохимия и консултант по изграждането на лабораторни комплекси.


lektori
Доц. д-р Тодор Стоянчев

Доц. Тодор Стоянчев е преподавател в Тракийски университет в гр. Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет, катедра „Хигиена, технологии и контрол на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт.“

Научните му интереси са свързани с микробиологичната безопасност на суровини и храни и в частност процеси свързани с микроорганизми от видовете Campylobacter, Listeria monocytogenes, E. coli, S. Aureus, а също така молекулярно-биологични методи и приложение в храните и микробиологичната диагностика, недеструктивни методи за бързо установяване на микробна и химична замърсеност в месо и месни продукти и мляко и млечни продукти.


lektori
Доц. д-р Тери Врабчева

Д-р Тери Врабчева е специалист по микробиология с богат опит в европейски научно-изследователски проекти. През 2006 г. оглавява лаборатория „Химически замърсители и добавки в храните”. До 2014 година е експерт в 4 работни групи към ЕК в Брюксел и в 4 работни групи към Европейския орган по безопасност на храните в Парма, Италия.

Д-р Тери Врабчева е един от създателите и координатор на Обучаващ център за координация и подкрепа на специалисти в областта на безопасността на храните, създаването на който се спонсорира от правителството на Холандия. Тя основава и Българския фокален център към Европейския орган по безопасност на храните и успешно го ръководи до 2011 г.


lektori
Доц. д-р Дида Исерлийска

Доц. д-р Дида Исерлийска е учен изследовател в Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив, в системата на Селскостопанска академия. През последните десет години тя е ръководител на Лаборатория по сензорен анализ и нейната експертиза, придобита след дългосрочна специализация в Университета на Джорджия, САЩ, се свързва с консуматорски афективни тестове и обучение на сензорен панел за оценка на храни и напитки. Нейната изследователска работа включва провеждане на централно-локален тест за възприемане на нов продукт, опит като модератор на фокус група за определяне на концепция при създаване на нов продукт и обучение на сензорен панел за оценка на ядки по метода на количествен дескриптивен анализ. Участва в проекти с национално и международно финансиране.


lektori
Гл. ас. д-р Петя Стефанова

Гл. ас. д-р Петя Стефанова е преподавател в катедра "Биотехнология" и в Центъра по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Научните й интереси са в областта на ГМО, молекулярно-генетични методи за анализ на храни, молекулярни методи за идентификация на микроорганизми, функционални храни, качество и безопасност на храните. Участва в редица национални и международни научни проекти. Специализирала е в университети в Белгия и Словакия.


lektori
Д-р Дора Петлова

Д-р Дора Петлова завършва образованието си в Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора. В същия университет придобива специалност “Ветеринарно-санитарен контрол и експертиза на хранителните продукти от животински произход“. Има дългогодишен професионален опит, свързан с контрола върху безопасността на храните. От 2007 г. до 2010 г. работи в системата на ДВСК в НВМС, а от 2011 г. до 2016 г. - в дирекция „Контрол на храните“ при Българска агенция по безопасност на храните.

През последните три години д-р Петлова е част от екипа на Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ, където допринася със своята експертиза в направление - биологични опасности в храните. Член е на Научната мрежа за обмен на информация за нововъзникващи рискове по хранителната верига, към Европейския орган по безопасност на храните.


lektori
Д-р Кремена Стоева

Д-р Кремена Стоева завършва Тракийския университет в Стара Загора с магистратура „Ветеринарна медицина“. Работила е като участъков ветеринарен лекар, след което преминава към държавния ветеринарно санитарен контрол в системата на Националната ветеринарно медицинска служба, където работи до създаването на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Като Началник отдел „Контрол на храните“ в Областна дирекция по безопасност на храните участва в преструктуриране на системата. Преминала е редица международни и национални обучения. От 5 години работи в Дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ, където е участвала в изготвянето на процедури и инструкции за унифициране на официалния контрол в областта на храните, както и в разработване на проектите на Закон за храните и Закон за хранителната верига, проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове. Съавтор е на книгата „Пътят на храната – производство и търговия“ – справочник за бизнес оператора в областта на храните.

lektori
инж. Деница Костова

инж. Деница Костова е Директор на Центъра за риск политика в хранителния сектор към Европейския институт за риск политика. Завършила е специалност Биотехнологии в Университета по хранителни технологии. От 2003 г. е консултант в областта на хранителната безопасност, а по-късно – лектор на курсове за обучение на вътрешни и водещи одитори, и одитор на Системи за управление на хранителната безопасност. През периода 2014 – 2018 г. е одобрен консултант от GLOBALG.A.P., а от 2019 г. – инспектор и одитор по стандарта GLOBALG.A.P.

През месец юни 2019 г. завършва курс и придобива компетентност за Квалифицирано лице по превантивен контрол, съгласно изискванията на Закона за модернизация на безопасността на храните на САЩ, а по-късно същата година успешно преминава изпит в гр. Чикаго за Водещ инструктор на курсове за обучение на Квалифицирани лица по програма, призната от FDA.

Ръководеният от нея Център за риск политика в хранителния сектор успешно развива дейност в най-новите направления на безопасността на храните – предпазване от хранителни измами, защита на храните и др. От юни месец, 2019 г. Центърът започва и предлагането на системи и курсове за управление на безопасността на плувните басейни, част от интегрирания подход при управлението на рисковете в туризма.

М Е Д И Й Н И    П А Р Т Н Ь О Р И