lektori
Проф. д-р Ангел Ангелов

Ангел Ангелов е професор в катедра "Биотехнология" и Центърa за обучение по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии. Член на Съвета за интелигентен растеж към Министерски съвет, член на Постоянната научно-експертна комисия по Селскостопански науки към фонд „Научни изследвания“. Проф. Ангелов е представител за България в Програмен комитет “Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания” на програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020”, член на Работната група по нанотехнологии към EFSA и посланик за България в Global Harmonization Initiative. Професионалната му компетентност е в областта на микробиология на храните и биотехнологиите, ферментационни процеси и микробното производство на биопродукти, функционални храни, нанотехнологиите, качеството и безопасността на храните. Специализира в редица университети и институти в Европа, САЩ и Индия. Той е е участник в повече от 20 международни и национални изследователски проекти. Най-новите изследвания му изследвания са фокусирани върху приложението на бързи аналитични методи в цялата хранителна верига и в биотехнологичните процеси.

lektori
Акад. Атанас Атанасов, дбн

Научната дейност на акад. Атанас Атанасов е тясно свързана с развитието на генетичните биотехнологии и на геномиката на растенията в България. Хоноруван преподавател по клетъчно и генно инженерство при растенията в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Аграрен университет в Пловдив и Химико-технологическия и металургичен университет в София, както и гост лектор в европейски и международни институти.

Акад. Атанасов е заемал е редица ръководни длъжности - ръководител на „Лаборатория по Тъканни и клетъчни култури” в Институт по Захарно цвекло; ръководител на група по „Клетъчна генетика” в Института по генетика БАН; създател и директор на Институт по генетично инженерство. Координатор е на програмата по растителни биотехнологии за България и Балканския регион. Той е един от основателите и съуправител на АгроБиотех Парк и Съвместен Геномен Център към СУ „Св. Климент Охридски”.

lektori
Проф. д-р Пламен Моллов

Проф. Пламен Mоллов e ръководител на Центъра по интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните и председател на Общото събрание на УХТ. Народен представител 39-то и 40-то Народно събрание и председател на Комисията по земеделие и горите. Изнася лекции по учебните дисциплини: „Управление на качеството на храните“, „Контрол и регулация на хранителната верига“, „Суровинознание“, „Технология на соковете“ и др. Бил е изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и председател на управителния съвет на Национална лозаро-винарска камара. Научно-изследователските му интереси са в областта на: седиментационна стабилност на растително-тъканни суспензии; реологични и цветови характеристики на хранителни продукти, разработване на функционални храни и напитки и системи за осигуряване безопасността и качеството на хранителни продукти. Специализира в университети в Германия, Белгия, Холандия, Великобритания и др. Автор на многобройни учебни материали и научни публикации в областта на храните.

lektori
Д-р Илиян Костов

Д-р Илиян Костов се дипломира във Висшето ветеринарно училище в гр. Бърно, Чехословакия през 1990 г. През 1996 г. започва работа в системата на ДВСК в Столична инспекция, а по-късно и в отдел ДВСК в ГУ на НВМС като Главен експерт, отговарящ за транспониране и прилагане на ветеринарното законодателство на ЕС. От 2001 г. е назначен за директор на дирекция „Държавен ветеринарно-санитарен и граничен контрол“ и участва в преговорите за присъединяване между България и ЕС, както и между България и трети страни в областта на ветеринарните въпроси. След присъединяването на България към ЕС започва работа като ветеринарен експерт в Генерална дирекция САНКО, където координира въпроси свързани с преговорите с трети страни по ветеринарни и фотосанитарни мерки, както и по внос на храни и контрол на здравето на животните. След завръщането си в България работи в Интертек ВА като директор по въпросите на безопасност на храните за Югоизточна Европа, сертификацията по НАССР и ISO 22000, анализи на законодателството по безопасност на храните. От  2015 г. е зам.  директор в ЦОРХВ към МЗГ.

Д-р Костов има следдипломна специализация по ветеринарно- санитарна експертиза в НДВМИ, индивидуална специализация по управление на контрола на сурово мляко в Научно изследователския институт на Мейджи, Япония, специализации по инспекция на прясно месо и птици за чужди държавни служители в САЩ и  ветеринарно- санитарен контрол на храни от животински произход в много европейски страни. Водещ одитор е по ISO стандарти свързани с  управление на качеството и безопасността на храните.

lektori
Светлана Боянова

Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен университет. Започва кариерата си като главен експерт в дирекция "Интеграционна политика" в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика, биологично земеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС в редица европейски страни. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация, понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България. В първото правителството на ГЕРБ е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, и двата европейски фонда за финансиране на земеделието - „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. От ноември 2013 г. до момента ръководи Института за агростратегии и иновации.

lektori
Доц. д-р Величка Гочева

Доц. д-р Величка Гочева е преподавател в катедра "Биотехнология" на Университета по хранителни технологии в Пловдив и е с дългогодишен опит в сферата на хранителната микробиология, ферментационни технологии, безопасност на храните, автентичност и етикетиране на храните. Провежда изследвания в областта на микробиология на традиционни ферментационни продукти и натурални суровини, идентификация и характеризиране на микроорганизми чрез стандартни микробиологични и биохимични методи и с молекулярни методи, селекция на щамове с пробиотични свойства и приложение на про- и пребиотици за разработване на нови функционални продукти.

Специализирала е в университети във Великобритания, САЩ, Белгия, Китай и Индия. Участва в национални и международни научни проекти и експертни мрежи. Работи също като консултант и одитор на системи за управление на качеството и безопасността на храните, а в последните години и като експерт по етикетиране на храните.

lektori
Доц. д-р Христо Спасов

Доц. д-р Христо Спасов е преподавател в Университета по хранителни технологии в катедра „Технология на виното и пивото”. Води лекционни курсове по дисциплините „Микробиология на виното и пивото”, „Хигиена и безопасност на напитките” и „Органолептичен анализ”.

Научните му интереси и разработки са в областта на селекцията на дрожди за производство на регионални вина, инфектираща микрофлора при производството на напитки, дестабилизация на напитки, органолептичен анализ и презентация на различни напитки. Участвал като ръководител или член на научно-изследователски колективи, разработвали 6 конкурсни проекти и спечелили финансиране от МОН или УХТ, както и изследователски задачи, финансирани от фирми от винарския бранш и спиртопроизводството.

lektori
Доц. д-р Веселин Кметов

Доц. Веселин Кметов е декан на Химическия факутет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ от 2015 г. след успешна научна кариера в Център по аналитична химия и приложна спектроскопия и като ръководител на катедрата по Аналитична химия и компютърна химия. Специализирал в Италия, Испания, Австрия и лектор в Университета в Аликанте, Испания.

Води лекционни курсове по Аналитична химия, Инструментален анализ, Статистика и метрология в химията, Компютърна квалиметрия и Метрология и управление на качеството в бакалавърски и магистърски програми. Ръководител на Изследователската група по атомна спектрохимия и консултант по изграждането на лабораторни комплекси.

lektori
Доц. д-р Тодор Стоянчев

Доц. Тодор Стоянчев е преподавател в Тракийски университет в гр. Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет, катедра „Хигиена, технологии и контрол на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт.“

Научните му интереси са свързани с микробиологичната безопасност на суровини и храни и в частност процеси свързани с микроорганизми от видовете Campylobacter, Listeria monocytogenes, E. coli, S. Aureus, а също така молекулярно-биологични методи и приложение в храните и микробиологичната диагностика, недеструктивни методи за бързо установяване на микробна и химична замърсеност в месо и месни продукти и мляко и млечни продукти.

lektori
Доц. д-р Тери Врабчева

Д-р Тери Врабчева е специалист по микробиология с богат опит в европейски научно-изследователски проекти. През 2006 г. оглавява лаборатория „Химически замърсители и добавки в храните”. Експерт в 4 работни групи към ЕК в Брюксел и в 4 работни групи към Европейския орган по безопасност на храните в Парма, Италия.

Д-р Тери Врабчева е един от създателите и координатор на Обучаващ център за координация и подкрепа на специалисти в областта на безопасността на храните, създаването на който се спонсорира от правителството на Холандия. Тя основава и Българския фокален център към Европейския орган по безопасност на храните и успешно го ръководи до 2011 г.

lektori
Доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова

Доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм е заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните с ресори: Контрол на храните, Контрол на ветеринарномедицински продукти по отношение на Националната програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход и специализираните структури към БАБХ - Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт по отношение на храни и акредитация; Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол; Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи.

Доц. Янковска има 24 годишен професионален опит и научни интереси в областта на ветеринарно-санитарната експертиза, контрола на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в храни, лабораторен контрол на храни, системи за управление на качеството и безопасността на храните, обучение на специалисти в областта на безопасността на храните.

lektori
Д-р Дора Петлова

Д-р Дора Петлова завършва образованието си в Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора. В същия университет придобива специалност “Ветеринарно-санитарен контрол и експертиза на хранителните продукти от животински произход“. Има дългогодишен професионален опит, свързан с контрола върху безопасността на храните. От 2007 г. до 2010 г. работи в системата на ДВСК в НВМС, а от 2011 г. до 2016 г. - в дирекция „Контрол на храните“ при Българска агенция по безопасност на храните.

През последните две години д-р Петлова е част от екипа на Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ, където допринася със своята експертиза в направление - биологични опасности в храните. Член е на Научната мрежа за обмен на информация за нововъзникващи рискове по хранителната верига, към Европейския орган по безопасност на храните.

lektori
Д-р Кремена Стоева

Завършва Тракийския университет в Стара Загора с магистратура „Ветеринарна медицина“. Работила е като участъков ветеринарен лекар, след което преминава към държавния ветеринарно санитарен контрол в системата на Националната ветеринарно медицинска служба, където работи до създаването на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Като Началник отдел „Контрол на храните“ в Областна дирекция по безопасност на храните участва в преструктуриране на системата. Преминала е редица международни и национални обучения. От 5 години работи в Дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ, където е участвала в изготвянето на процедури и инструкции за унифициране на официалния контрол в областта на храните, както и в разработване на проектите на Закон за храните и Закон за хранителната верига, проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове. Съавтор е на книгата „Пътят на храната – производство и търговия“ – справочник за бизнес оператора в областта на храните.

lektori
Инж. Кристина Петева

Инж. Кристина Петева е експерт по сензорен анализ, ръководител на Euro Sensolab България, лаборатория за сензорен анализ на храни и напитки. Повече от 10 години професионален опит в областта на управление на качество и безопасност на хранителни продукти, разработване, внедряване и одитиране на системи за управление на качеството. Провеждане на сензорни анализи при разработване на нови продукти, иновации, конкурентно позициониране и поддържане на постоянство в качеството при производството на храни и напитки.

Интересите ѝ са в областта на сензорния анализ. Разработване и реализиране на проучвания за изучаване на потребителските навици и предпочитания, които влияят върху възприятието на сензорните характеристики на храните и напитките.

lektori
Кирил Русев

Кирил Русев е здравен журналист и популяризатор на науката с над 8-годишен професионален опит. Отговарял е за съдържанието на два уебсайта със здравословна насоченост и е автор на над 2000 научнопопулярни статии. Участвал в изграждането на социалния облик на двете медии, на една аптечна верига и една фармацевтична компания. Понастоящем е автор и отговорен редактор на сайта moeto-zdrave.life и се стреми да бъде активен участник в интелектуалната дискусия за качеството и свойствата на храните, които ядем.

Научен скептик и аматьор кулинар, Кирил всячески се старае да държи мненията и емоциите си на разстояние, като първите подхранва с проверени факти, а вторите – с хубави ястия. Не държи да е прав на всяка цена и с готовност променя възгледите си в името на истината.

lektori
Инж. Гергана Кабаиванова

Инж. Гергана Кабаиванова е основател на първите фермерски пазари в страната и експерт по бизнес развитие на микропредприятията в областта на земеделието и храните. Тя е управител на Фондация LocalFood.bg - инкубатор за малки стартиращи бизнес инициативи в областта на храните. Фондацията развива национална мрежа от микропредприятия и предоставя експертна помощ за ефективното им достигане до пазара, както и за успешното им развитие в дългосрочен план, спазвайки всички нормативни изисквания.

UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT