19 юни

вторник

09.00 - 10.00

Регистрация на участниците

10.00 - 10.30

Откриване и поздравителни адреси от проф. дтн инж. К. Динков - Ректор на Университет по хранителни технологии,
д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните,
проф. Бойко Ликов – Директор на Център за оценка на риска по хранителната верига,

10.30 – 11.00

Безопасността в хранителната верига, определящ фактор на глобалната продоволствена сигурност - проф. д-р Ангел Ангелов, Университет по хранителни технологии

11.00 – 11.30

Официален контрол – методи и правила – д-р Александрина Борисова, Българска агенция по безопасност на храните

11.30 - 12.00

Ролята на оценката на риска при взимане на мерки за осигуряване на безопасността на хранителната верига - д-р Илиян Костов, двн, Център за оценка на риска по хранителната верига, Министерство на земеделието и храните

12.00 - 13.15

Обяд, спонсориран от Пуратос България АД

13.15 - 13.50

Генетика на качеството и безопасността на храните – акад. дбн Атанас Атанасов, Съвместен геномен център

13.50 - 14.15

Биотероризъм и храни – доц. д-р Янко Иванов, Център за оценка на риска по хранителната верига, Министерство на земеделието и храните

14.15 - 14.40

MALDI-TОF в микробиологичната лаборатория - принцип, възможности и предимства на метода - д-р Халина Паничарова, ELTA90 ООД

14.40 - 15.10

Определяне на замърсители в храни и фуражи чрез методите на атомната спектрометрия, Регламенти (ЕО) 1881 и 333 - доц. д-р Веселин Кметов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

15.10 - 15.30

Кафе пауза, разглеждане на изложба

15.30 - 16.05

Автентичност на храните и етикетиране. Концепция 'чист етикет'. – доц. д-р Величка Гочева, Университет по хранителни технологии

16.05 – 16.35

FIT4FOOD 2030 - Как да се подготвим за новата европейска програма Храни 2030 – д-р Мартина Арабаджиева, Център за изследване и анализи

16.35 - 16.50

qPCR-базирани техники за детекция и количествено определяне на биологични обекти с приложение в анализа на хранителни продукти и суровини – гл. ас. д-р Мариана Петкова, Аграрен университет

16.50 - 17.15

Обявяване на хранителна стойност - изисквания на Регламент 1169/2011 – д-р Кремена Стоева, Българска агенция пo безопасност на храните

17.15 - 17.45

Въпроси и дискусия

19.00

Официална вечеря

20 юни

сряда

09.00 - 09.35

Сензорен анализ – качеството не е случайност, а резултат от интелигентни усилия – инж. Кристина Петева, Euro Sensolab България част от NSF Euro Consultants

9.35 – 10.05

Специализирани решения, специфични консумативи и хроматографски колони за пробоподготовка и анализ на Agilent Technologies и LCTech - Борислав Арнаудов, Т.Е.А.М. ООД

10.05 - 10.45

Анализ и контрол на безопасността при производство на напитки и спирт - доц. д-р Христо Спасов, Университет по хранителни технологии

10.45 - 11.15

Иновативни решения за безопасност на хранителни продукти - инж. Дочо Цанов, Биоком Трендафилов ЕООД

11.15 - 11.30

Кафе пауза, разглеждане на изложба

11.30 - 12.00

Занаятчийските храни - качество и безопасност - инж. Гергана Кабаиванова, Фондация LocalFood.bg

12.00 - 12.30

Фирмена лекция д-р Красимира Маринова, Мерк България ЕАД

12.30 - 13.30

Обяд, спонсориран от Пуратос България АД и снимка на участниците

13.30- 14.00

Аналитични техники и иновативни решения на Thermo Scientific за количествено и качествено охарактеризиране на храни - Андон Минков, АСМ2 ЕООД

14.00 - 14.40

Нови подходи в изучаването на микотоксините - доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи

14.40 - 15.10

Микробиология на храни и напитки. Цялостни решения за пълна увереност - Мирела Георгиева, РИДАКОМ ЕООД

15.10 -15.40

Fit-for-purpose аналитични решения на Agilent Technologies за анализ на замърсители в храни - Георги Вълчанов и Константин Докторов, Т.Е.А.М. ООД

15.40 -16.15

Биосигурност при месо и месни продукти чрез съвременните методи на лабораторната практика - доц. д-р Тодор Стоянчев, Тракийски университет

16.15 -16.45

Въпроси, дискусия и връчване на сертификати

21 юни

четвъртък

Група А 09.00 – 12.00

Иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи – Иван Иванов, Биоком Трендафилов ЕООД

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 17.00

Качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи - инж. Кристина Петева, Euro Sensolab България част от NSF Euro Consultants

Група Б 8.00 - 12.00

Количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез qPCR анализ в реално време - гл. ас. д-р Мариана Петкова, Аграрен университет

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез qPCR анализ в реално време - гл. ас. д-р Мариана Петкова, Аграрен университет

22 юни

петък

Група Б 08.00 – 12.00

Качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи - инж. Кристина Петева, Euro Sensolab България част от NSF Euro Consultants

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 17.00

Иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи – Иван Иванов, Биоком Трендафилов ЕООД

Група А 8.00 - 12.00

Количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез qPCR анализ в реално време - гл. ас. д-р Мариана Петкова, Аграрен университет

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез qPCR анализ в реално време - гл. ас. д-р Мариана Петкова, Аграрен университет

UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT