СЕМИНАРЪТ

Поредното издание на обучителния семинар „Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на УХТ, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

ЦЕЛ

Предоставяне на теоретични и практически знания за съвременните аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на органолептичен анализ.

За кого е подходящ?

Обучението е насочено към:

 • служители в химични и микробиологични лаборатории
 • мениджъри по управление на качеството в хранителни, биотехнологични, фармацевтични и други производства
 • вътрешни одитори на системи за управление на качеството и безопасността на храните
 • контролни и регулаторни органи, които контролират осигуряването на качеството и безопасността на храните
 • преподаватели във висши училища и изследователи от институти на БАН и ССА
 • докторанти и студенти

Обучителна програма

Теорeтичният обхват покрива теми за:

 • изисквания на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига
 • оценката на риска при осигуряване на безопасността на хранителната верига
 • често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори
 • модерни бързи методи за химичен и микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране
 • принципи на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо- верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми
 • методите за контрол на микотоксини и други химични опасности в храни, напитки и фуражи
 • сензорния анализ измерва качеството, осезаемо за потребителя

Практически занятия

Практическите занятия включват:

 • запознаване с алтернативни методи за микробиологичен контрол на патогени в храни, напитки и фуражи
 • провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със стандартен PCR и с qPCR метод
 • анализ и статистическа обработка на получените резултати
 • качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT