СЕМИНАРЪТ

Поредното издание на обучителния семинар „Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на УХТ, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

ЦЕЛ

Предоставяне на теоретични и практически знания за съвременните аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на органолептичен анализ. Запознаване с актуалните нормативни документи на ЕС свързани с контрола на качеството и безопасността на храните.

За кого е подходящ?

Обучението е насочено към:

 • служители в химични и микробиологични лаборатории
 • мениджъри по управление на качеството в хранителни, биотехнологични, фармацевтични и други производства
 • вътрешни одитори на системи за управление на качеството и безопасността на храните
 • контролни и регулаторни органи, които контролират осигуряването на качеството и безопасността на храните
 • преподаватели във висши училища и изследователи от институти на БАН и ССА
 • докторанти и студенти

Обучителна програма

27-28.10.2020 г.

Теорeтичният обхват покрива теми за:

 • изисквания на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига
 • оценката на риска при осигуряване на безопасността на хранителната верига
 • често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори
 • модерни бързи методи за химичен и микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране
 • принципи на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо- верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми
 • методите за контрол на микотоксини и други химични опасности в храни, напитки и фуражи
 • сензорния анализ измерва качеството, осезаемо за потребителя

Практически занятия

29-30.10.2020 г.

Практическите занятия включват:

 • запознаване с алтернативни методи за микробиологичен контрол на патогени в храни, напитки и фуражи
 • провеждане на качествено и количествено определяне на патогени с PCR метод
 • анализ и статистическа обработка на получените резултати
 • качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи
М Е Д И Й Н И    П А Р Т Н Ь О Р И